piektdiena, 2012. gada 20. jūlijs

Baltu krivule 2012. Aicinājums

Baltu krivule 2012


Latvijā, Beverīnas novada Trikātā 08. - 09.06.2012.

Aicinājums

Šā gada 8. un 9. jūnijā notikušā otrā starptautiskā baltu tradicionālo garīgo kopienu gada saieta „Baltu krivule 2012” par tēmu „Zeme un tradīcija” dalībnieki - baltu nemateriālā kultūras mantojuma tradīciju kopēji un tradicionālo garīgo kopienu pārstāvji no Lietuvas, Baltkrievijas, Polijas un Latvijas,
- uzskatot, ka baltu kultūra turpina indoeiropeiskās kultūras pamatvērtības, kas ir kopējas visām Eiropas tautām,
- apzinoties, ka baltu tautu saglabātais nemateriālās un materiālās kultūras mantojums, kas ietver sevī arheoloģisko, lingvistisko un etnogrāfisko mantojumu, ir īpaša un neatkārtojama vērtība Eiropas un pasaules kultūras kontekstā un tādejādi ir arī vispārcilvēciska vērtība,
- novērtējot, ka tūkstošgadēs uzkrātā baltu pieredze un nemateriālās kultūras mantojums ir augstas ētiskās raudzes un ar vispārcilvēcisku nozīmi,
- izprotot, ka šis bagātais kultūras mantojums un vēsturiskā pieredze ir neatsverama vērtība pašu baltu tautu un ar tām saistīto tautu nacionālajai identitātei,
- aicina visu to valstu valdības, kuru teritorijās ir baltu kultūrvēsturiskais mantojums un kuru izcelsme ir cieši saistīta ar baltu kultūras vēsturisko telpu:
saglabāt, kopt un sargāt baltu kultūras vēsturiskās liecības un pieminekļus, kā arī mūsdienu baltu materiālās un nemateriālās kultūras izpausmes;
  • nodrošināt plašu informācijas pieejamību par baltu vēsturi un kultūru gan vietējā, gan starptautiskajā kultūrvidē,
  • organizēt un finansiāli nodrošināt baltu vēstures un nemateriālās kultūras pētījumus un to publikācijas kā baltu mantojuma, tā citu valstu zinātniskajā un kultūrvidē,
  • mūsdienu pilsoniskās sabiedrības vērtības veidot, balstoties uz piederības apziņu baltu garīgajām un tikumiskajām vērtībām un vēsturiskajai kopībai – vienotai baltu kultūrvēsturiskai telpai,
  • valsts izglītības sistēmā veidot vienotu vērtīborientējošu mācību priekšmetu kopumu, kas, balstoties baltu tautu vēsturiskajā atmiņā, tradicionālajā kultūrā un tās ētiskajās vērtībās, nodrošinātu etniski nacionālo un vispārcilvēcisko vērtību saskaņu
Rīkotāji un dalīborganizācijas:
Latvijas Dievtuŗu sadraudze
VK Saules ceļš
Latvijas pirts savienība
Viedas veselības saime
Latviskās Dzīvesziņas skola, Limbaži
Lietuva Romuva (Oslo)
Kauno Baltai
Lietuvas Romuve
Baltuju žiniu bendromene
Šiauliu gamtos ir kulturos paveldo apsaugos klubas "Aukura"
Klubas ALKAS
GUDIJOS PAGONIŲ INICIATYVINĖ GRUPĖ
Jotvingių – Prūsų Bendrija

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru